Κλι ατική δέσ ευση

Θα καθαρίσου ε από τους εαυτούς ας.

Οι παραδόσεις του ηλεκτρονικού ε πορίου έχουν αποτύπω α άνθρακα. Γι' αυτό υποστηρί ου ε εταιρείες αιχ ής που αφαιρούν τον άνθρακα από τον αέρα.

Μα ί, οι συ ετέχουσες επιχειρήσεις έχουν την

  • Αφαιρέθηκε περισσότερο από ότο Χιλιάδες τόνοι άνθρακας Από την ατ όσφαιρα
  • Παρέχεται ουδέτερη ναυτιλία ε άνθρακα για περισσότερο από Εκατο ύρια παραγγελίες

Εδώ είναι πώς λειτουργεί: Για κάθε παραγγελία που λα βάνου ε, χρησι οποιείται ένας τύπος για τον υπολογισ ό των εκτι ώ ενων εκπο πών αποστολής. Με βάση αυτές τις εκτι ήσεις, ένα έρος των εσόδων ας πηγαίνει σε εταιρείες απο άκρυνσης άνθρακα που έχουν ελεγχθεί από επιστή ονες από τους επιστή ονες. Απευθείας άνθρακα. Αυτές οι εταιρείες χρησι οποιούν αυτά τα χρή ατα για να αφαιρέσουν όσο άνθρακα και αν δη ιούργησαν οι αποστολές ας. Οποιαδήποτε πρόσθετα κονδύλια προχωρούν για την περαιτέρω ανάπτυ η των τεχνολογιών απο άκρυνσης του άνθρακα.

Ας συναντήσου ε ερικές από τις εταιρείες που αφαιρούν τον άνθρακα από τον ουρανό.

Κληρονό ο

Η τεχνολογία απευθείας σύλληψης αέρα του κληρονό ου ενισχύει τη διαδικασία εταλλοποίησης του άνθρακα. Η τεχνολογία του κληρονό ου επιταχύνει τον ρυθ ό ε τον οποίο τα ορυκτά που υπάρχουν φυσικά συλλυπητήρια συλλογή COR αντί να χρησι οποιούν ενεργειακά ανε ιστήρες να τραβή ει αέρα έσα.

Μη διαθέσι η προεπισκόπηση βίντεο στο επε εργαστή.
 

Ρε όρα

Η Ρε όρα αιχ αλωτί ει COR από η ιφορτηγούς ε άτ ισης καθώς οδηγούν, ε το COR προορι ό ενο για ακροχρόνια αποθήκευση.

Μη διαθέσι η προεπισκόπηση βίντεο στο επε εργαστή.
 

Γοητεία

Η γοητεία συλλα βάνει το COR χρησι οποιώντας φυτικά απόβλητα, το ετατρέπει σε σταθερό, πλούσιο σε άνθρακα, και το αποθηκεύει ε ασφάλεια βαθιά κάτω από το έδαφος από φωτιές και διάβρωση του εδάφους.

Μη διαθέσι η προεπισκόπηση βίντεο στο επε εργαστή.